Nếu khung trò chơi bị lố, vui lòng kéo 2 đầu ngón tay để thu nhỏ màn hình lại. Cảm ơn bạn.